English English Polski Polski
Wydziałowa Stacja Doświadczalna
w Skierniewicach
Kierunki Badań

Główne kierunki badań realizowane w Stacji w oparciu o wieloletnie statyczne doświadczenia nawozowe:

 • opracowanie nowych i modyfikacja istniejących potrzeb nawożenia nieprzebadanych gatunków i/lub odmian,
 • ocena wpływu stopnia zakwaszenia i zasobności gleb w podstawowe składniki pokarmowe na cechy jakościowe roślin,
 • ocena długotrwałego oddziaływania różnych systemów nawożenia na glebę i rośliny,
 • ocena wpływu nawożenia mineralnego i organicznego na plonowanie, skład chemiczny oraz cechy jakościowe różnych gatunków roślin rolniczych i ich odmian,
 • ocena produkcyjności roślin uprawianych w zmianowaniu lub monokulturze w zależności od zróżnicowanego nawożenia,
 • ocena efektywności nawożenia roślin rolniczych i sadowniczych,
 • opracowanie lub uściślenie bilansu poszczególnych składników pokarmowych na przestrzeni lat,
 • ocena ekologicznych skutków zróżnicowanego zakwaszenia gleb lub niezrównoważonego nawożenia mineralnego,
 • dynamika zmian zawartości składników pokarmowych w glebie w oparciu o analizy próbek gleb gromadzonych w "banku próbek",
 • opracowanie modeli symulacyjnych perspektywicznych zmian żyzności gleb i plonowania roślin na określonej glebie.

Pozostałe kierunki badań realizowane w Stacji:

 • sposoby zwiększania efektywności nawozów organicznych,
 • ocena przydatności do nawożenia różnych surowców i nowych nawozów mineralnych,
 • techniki i technologie nawożenia,
 • metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w ekosystemach rolniczych,
 • nawozowe wykorzystanie odpadów,
 • tworzenie bilansu pierwiastków w agrosystemach rolniczych,
 • regeneracja gleb silnie wyczerpanych z dostępnych form składników pokarmowych.