English English Polski Polski
Wydziałowa Stacja Doświadczalna
w Skierniewicach
Projekty

Wykaz grantów i projektów realizowanych w oparciu o wieloletnie doświadczenia lub doświadczenia wegetacyjne prowadzone w Stacji

 • Kompostowanie odpadów cebulowych po ekstrakcji. Pakiet badawczy realizowany w ramach projektu "Modernizacja i rozwój infrastruktury B+R w obszarze żywności prozdrowotnej, tradycyjnej". Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2014–2015. M. Szymańska, E. Szara, M. Korc.

 • Opracowanie optymalnej technologii przetwarzania masy pofermentacyjnej na produkty o wysokiej wartości nawozowej oraz opracowanie instrukcji ich stosowania w produkcji polowej. Usługa wykonana na zlecenie firmy Bioalians w ramach programu Bon na innowację finansowanego przez PARP, 2013. J. Łabętowicz, M. Szymańska.

 • Niskonakładowy i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy. Projekt realizowany w ramach programu badań stosowanych w ścieżce B. Projekt NCBiR na lata 2012–2015. W. Stępień, W. Szulc, B. Rutkowska, T. Sosulski, M. Szymańska.

 • Ocena emisji N2O z gleby oraz potencjalnych właściwości denitryfikacyjnych gleby w różnych systemach nawożenia i uprawy roślin. Grant autorski NCN na lata 2011–2014. T. Sosulski, W. Stępień, M. Korc, E. Szara.

 • Ocena wartości nawozowej i wpływu na glebę pulpy pofermentacyjnej powstałej w procesie wytwarzania biogazu z wykorzystaniem różnych substratów organicznych. Grant autorski NCN na lata 2010 –2013 realizowany w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. J. Łabętowicz, M. Szymańska, W. Stępień, M. Korc.

 • Ocena wpływu różnych form nawozów potasowych na plon i jakość roślin uprawnych (burak cukrowy, ziemniak, pszenica ozima, rzepak ozimy, kukurydza na ziarno). Projekt w ramach umowy międzynarodowej z BPC Singapore Pte Ltd. na lata 2010–2013. J. Łabętowicz, W. Stępień.

 • Opracowanie technologii uzdatniania i zagospodarowania masy pofermentacyjnej pozostającej jako produkt uboczny przy produkcji biogazu rolniczego. Grant autorski NCN na lata 2010–2013. M. Szymańska, J. Łabętowicz, W. Stępień, T. Sosulski, M. Korc.

 • Możliwości zastosowania wermikultur w procesach utylizacji biomasy. Efekty produkcyjne i ekonomiczne recyklingu podłoża po produkcji pieczarek w wielkoprzemysłowej technologii produkcji wermikompostu i namnażania dżdżownic. Grant autorski NCN na lata 2010–2012 realizowany w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW. J. Żuk, M. Korc.

 • Opracowanie technologii przetwarzania odpadów popieczarkowych na nawóz organiczny i nawozy organiczno-mineralne. Projekt rozwojowy NCBiR na lata 2008–2010. J. Łabętowicz, A. Fabirkiewicz, W. Szulc, B. Rutkowska, W. Stępień.

 • Nowoczesne technologie energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów biodegradowalnych /BiOB/ Konwersja BiOB do energetycznych paliw gazowych. Grant zamawiany (rośliny energetyczne) na lata 2007–2010. Zadanie badawcze Katedry Fizjologii Roślin: Porównanie fizjologicznych parametrów determinujących plon biomasy wybranych gatunków roślin energetycznych. S. Podlaski, D. Chołuj, G. Wiśniewski. Zadanie badawcze Chemii Rolnej: Opracowanie systemu nawożenia roślin energetycznych w warunkach różnego wyczerpania gleby z dostępnych form składników pokarmowych. J. Łabętowicz, W. Stępień.

 • Opracowanie systemu nawożenia roślin energetycznych w warunkach różnego wyczerpania gleby z dostępnych form składników nawozowych. Podzadanie projektu badawczego zamawianego na lata 2007–2010. „Nowoczesne  Technologie  Energetycznego  Wykorzystania  Biomasy i Odpadów  Biodegradowalnych  (BiOB)  –  Konwersja  BiOB Do  Energetycznych  Paliw  Gazowych” koordynator projektu Instytutu Energetyki, Warszawa. J. Łabętowicz, W. Stępień.

 • Ocena działania fosforu, potasu, wapnowania, nawożenia węglem brunatnym na plony i właściwości gleb nienawożonych 83 lata tymi pierwiastkami. Grant autorski KBN na lata 2006–2009. W. Stępień, J. Łabętowicz, M. Szymańska.

 • Produktywność miskanta gigantycznego (Miscanthus x giganteus) uprawianego na cele energetyczne w zmienionych warunkach zaopatrzenia w wodę i składniki pokarmowe oraz rola tego gatunku w zagospodarowaniu osadów ściekowych. Grant autorski KBN na lata 2006–2009. Z. Wyszyński, W. Stępień, T. Łoboda, S. Pietkiewicz.

 • Ruchliwość jonów w profilach gleb z trwałych, wieloletnich doświadczeniach nawozowych w Skierniewicach. Grant autorski KBN na lata 2006–2009. T. Kozanecka, W. Stępień, W. Kwasowski, Z. Brogowski.

 • Ocena potrzeb nawozowych i przydatności osadów ściekowych do nawożenia miskanta olbrzymiego i malwy pensylwańskiej. Grant wewnętrzny na lata 2006–2008. W. Stępień.

 • Przydatność różnych roztworów ekstrakcyjnych do oznaczania stanu zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w oparciu o wskaźniki roślinne. Grant wewnętrzny na lata 2006–2008. B. Rutkowska.

 • Przydatność różnych roztworów ekstrakcyjnych do oznaczania stanu zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w oparciu o wskaźniki roślinne. Grant wewnętrzny  na lata 2006–2008. W. Stępień.

 • Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia potasem w różnych zmianowaniach na chemiczne i mineralogiczne wskaźniki zmian w środowisku glebowy. Grant autorski KBN na lata 2006–2008. W. Stępień, Z. Zagórski.

 • Specjacja jonów w roztworze glebowym jako metoda oceny stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi. Grant autorski KBN na lata 2005–2008.  J. Łabętowicz, M. Szymańska.

 • Opracowanie metodyki oznaczania potrzeb nawożenia siarką. Grant wewnętrzny na lata 2003–2006. W. Szulc, J. Łabętowicz.

 • Zastosowanie węgla brunatnego do poprawy właściwości fizykochemicznych i biologicznych gleb skażonych chemicznie. Zadanie badawcze w grancie autorskim  na lata 2003–2006. A. Maciejewska (Politechnika Warszawska), W. Stępień.

 

Wykaz ważniejszych badań w ramach badań własnych

 • Wykorzystanie wieloletnich statycznych doświadczeń nawozowych dla długofalowej oceny różnych systemów nawożenia roślin uprawnych w aspekcie ich rolniczej efektywności i skutków środowiskowych,

 • Opracowania modeli zarządzania składnikami nawozowymi w agrosystemie dla różnych typów gospodarstw rolniczych,

 • Badania nad koncepcją nowych systemów diagnostycznych w nawożeniu roślin opartych o analizę chemiczną i specjację roztworów glebowych,

 • Ocena przydatności  surowych i uzdatnianych odpadów przemysłowych i komunalnych oraz nowych nawozów w aspekcie ich wartości rolniczej i zagrożeń dla środowiska,

 • Ocena potrzeb pokarmowych i nawozowych roślin energetycznych w celu opracowania technologii ich nawożenia opartych o wykorzystanie odpadowych materiałów organicznych,

 • Opracowanie technologii przetwarzania odpadów popieczarkowych na granulowane nawozy organiczne i organiczno-mineralne,

 • Przydatność masy pofermentacyjnej z biogazowni  rolniczych do nawożenia roślin uprawnych,

 • Głębokość aplikacji nawozów granulowanych w aspekcie polepszenia wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny,

 • Reakcja borówki wysokiej na bardzo zróżnicowaną zasobność gleby w azot, fosfor, potas i pH oraz na wzrastające dawki N przy różnym sposobie mulczowania.