English English Polski Polski
Wydziałowa Stacja Doświadczalna
w Skierniewicach
Doświadczenia Wieloletnie

Wieloletnie statyczne doświadczenia nawozowe na Polu Doświadczalnym w Skierniewicach zakładano zgodnie z obowiązującymi metodami statystycznymi. Doświadczenia na 11 polach (A1–8, AF1–3 i D) zakładał w 1922 r. prof. Józef Mikułowski-Pomorski, a na pozostałych 8 polach (A9–11 i E) w 1924 r. — prof. Marian Górski. Pierwsze wyniki z tych doświadczeń otrzymano odpowiednio w roku 1923 i 1925. Od początku istnienia do chwili obecnej doświadczenia te są prowadzone w trzech (Pola A) lub pięciu powtórzeniach (Pola E i D).

Głównym celem wieloletnich doświadczeń jest ocena wpływu zróżnicowanego nawożenia mineralnego i organicznego na rośliny i środowisko w różnych systemach zmianowania. Na obiektach tych doświadczeń, w cyklu wieloletnim, prowadzone są następujące systemy nawożenia i zmianowania:

  • Nawożenie wyłącznie mineralne bez obornika i bez rośliny motylkowej w zmianowaniu dowolnym na glebie silnie kwaśnej (Pola A1–3 i AF2–3) i na glebie słabo kwaśnej (Pola A6–8),
  • Nawożenie mineralne na tle obornika w zmianowaniu dowolnym bez rośliny motylkowej na glebie silnie kwaśnej (Pola A4 i AF1) i słabo kwaśnej (Pole A5),
  • Nawożenie mineralne bez obornika w zmianowaniu dowolnym z rośliną motylkową na glebie słabo kwaśnej (Pola A9–11),
  • Nawożenie mineralne w zmianowaniu pięciopolowym z rośliną motylkową i obornikiem co 5 lat (Pola E1–5),
  • Nawożenie wyłącznie mineralne, wyłącznie obornik lub obornik z nawozami mineralnymi przy uprawie żyta i ziemniaków (od 1923 r.) oraz pszenżyta (od 1990 r.) w monokulturze (Pola D). MAPA POLA I

Przy wszystkich systemach nawożenia i zmianowania nawozy mineralne stosuje się w jednakowych dawkach. Początkowo od założenia doświadczeń dawki te wynosiły 30 kg N ha-1, 30 kg P2O5 ha-1 i 30 kg K2O ha-1. Obecnie stosowane dawki nawozów mineralnych podano w Schemacie Pola I i obowiązują one od 1976 r.

 

SCHAMAT POLA I
Nazwa pola Zmianowanie i forma azotu Nawożenie1
 A1-3 Zmianowanie dowolne bez rośliny motylkowej N-NH4NO3 bez obornika

0

CaNPK

NPK

PK

PN

KN

 A4 z obornikiem od 1992 r.
 AF2-3 N-(NH4)2SO4 bez obornika
 AF1 z obornikiem od 1992 r.
 A6-8 N-NH4NO3 bez obornika

 

 

 

Ca

CaNPK

NPK

CaPK

CaPN

CaKN


 
 
 

 A5 z obornikiem od 1992 r.
 A9-12 Zmianowanie dowolne z rośliną motylkową N-NH4NO3 bez obornika
 E1-5 Zmianowanie pięciopolowe (jęczmień jary, koniczyna czerwona, pszenica ozima, żyto, ziemniaki + 30 t obornika) N-NH4NO3 z obornikiem

 

D5

 

D6

 

D7

 

Monokultura ziemniaków

 

Monokultura żyta

 

Monokultura pszenżyta2)

N-NH4NO3 z lub bez obornika

Ca

CaNPK

NPK

CaPK

CaPN

CaKN

CaNPK+obornik

(30 t ha-1 co 4 lata)

Ca+obornik

(20 t ha-1 rok-1)

1) Dawki od 1976 r.: 1,6 t CaO ha-1 co 4 lata na Polach A i co 5 lat na Polach E,

90 kg N ha-1, 26 kg P ha-1, 91 kg K ha-1

2) Prowadzona od 1985 r. z wyłączeniem kombinacji Ca+obornik (20 t ha-1 rok-1)

 

Z uwagi na to, iż wieloletnie doświadczenia w Wydziałowej Stacji Doświadczalnej w Skierniewicach prowadzone są w bliskiej odległości od stacji meteorologicznej, wiarygodnie można, więc również ocenić wpływ warunków klimatycznych na efekty produkcji rolniczej.