English English Polski Polski
Wydziałowa Stacja Doświadczalna
w Skierniewicach
1951–1970

1951

Górski M., Krzysztofowicz J. 1951. Działanie amoniaku pod gorczycę. Roczniki Nauk Rolniczych, 56, 197–208.

Górski M., Moskal S. 1951. Przedsiewne a pogłówne stosowanie nawozów azotowych i fosforowych. Roczniki Nauk Rolniczych, 59, 181–204.

Górski M., Starzyński K. 1951. Doświadczenie nad wartością nawozową wody amoniakalnej w porównaniu z siarczanem amonu i saletrą sodową. Roczniki Nauk Rolniczych, 56, 167–172.

Górski M., Starzyński K., Duch J. 1951. Porównanie amoniaku z saletrą sodową i azotanem amonu. Roczniki Nauk Rolniczych, 56, 175–195.

1952

Goralski J. 1952. Wartość nawozowa kwasu hipurowego jako źródła azotu. Biuletyn CIR, 1(3), 148–149.

Górski M., Birecka H., Stupnicka H. 1952. Wpływ granulacji i lokalizacji superfosfatu w glebie na plon pszenicy i lnu oleistego. Biuletyn CIR, 4(6), 69–70.

Górski M., Goralski J. 1952. Wartość nawozowa galalitu i rogolitu. Roczniki Nauk Rolniczych, 62, 19–26.

Górski M., Kłosowski W. 1952. Wapno posodowe jako nawóz wapniowy. Biuletyn CIR, 1(3), 145–148.

Górski M., Królikowski L. 1952. Zawartość związków próchnicznych w glebie w zależności od nawożenia. Roczniki Gleboznawcze, 2, 20–27. PDF

Moskal S. 1952. Glin ruchomy w kwaśnych glebach i metody jego oznaczania. Roczniki Gleboznawcze, 3, 154–172. PDF

1953

Goralski J. 1953. Wartość nawozowa moczu bydlęcego. Roczniki Nauk Rolniczych, 64, 29–84.

Górski M., Kłosowski W., Descour J. 1953. Działanie żużla wielkopiecowego i wapniaka w zależności od stopnia zmielenia. Roczniki Nauk Rolniczych, 66, 21–27.

Górski M., Żebrowski S. 1953. Wartość nawozowa pierza. Roczniki Nauk Rolniczych, 68, 558–564.

1954

Górski M. 1954. Nitrofosfat jako nawóz azotowy. Roczniki Nauk Rolniczych, 68, 669–670.

Górski M., Birecka H., Stupnicka H. 1954. Badania nad wpływem nawożenia fosforowego na pszenicę jarą. Roczniki Nauk Rolniczych, 69, A-2, 138–149.

Górski M., Włodek J. 1954. Potrzeby nawozowe pszenicy ozimej w świetle doświadczeń polowych. Roczniki Nauk Rolniczych, 68, 672–679.

Ozimowska-Dąbrowska I. 1954. Działanie szczepienia Azotobacterem na plon niektórych roślin uprawnych. Roczniki Nauk Rolniczych, 68, A-4, 565–611.

Starzyński K. 1954. Syntetyczne substancje strukturotwórcze. Roczniki Nauk Rolniczych, 4, 128–134.

1955

Górski M., Barszczak T. 1955. Termofosfaty magnezowe w porównaniu z innymi nawozami fosforowymi. Roczniki Nauk Rolniczych, 72, A-2, 227–254.

Górski M., Nowosielski O. 1955. Przydatność grzyba Cunninghamella elegans do badania potrzeb nawozowych gleb względem fosforu. Roczniki Gleboznawcze, 4, 117–148.

Górski M., Stobiecki T. 1955. Woda amoniakalna jako nawóz sztuczny. Przemysł Chemiczny, 10(34), 8, 18–25.

Górski M., Stupnicka H. 1955. Stopień zmielenia supertomasyny a jej działanie nawozowe. Roczniki Nauk Rolniczych, 71, A-3, 457–467.

Górski M., Wyszyńska K. 1955. Superfosfat granulowany w świetle doświadczeń polowych. Cz. I. Zboża jare. Roczniki Nauk Rolniczych, 72, A-2, 179–226.

Starzyński K. 1955. Wpływ wapnowania i właściwości gleb na działanie nawozowe wody amoniakalnej. Roczniki Gleboznawcze, 5, 227–250. PDF

1956

Goralski J. 1956. Pobieranie i wykorzystanie różnych form azotu przez żyto w okresie krzewienia. Roczniki Nauk Rolniczych, 73, A-4, 645–647.

Górski M., Wyszyńska K. 1956. Superfosfat granulowany w świetle doświadczeń polowych. Cz. II. Zboża ozime. Roczniki Nauk Rolniczych, 73, A-4, 435–472.

Górski M., Wyszyńska K. 1956. Wartość nawozowa termofosfatów magnezowych. Prace Działu Żywienia i Nawożenia Roślin, 1, 85–67.

Górski M., Zmysłowska Z. 1956. Promieniotwórczość naturalna niektórych gleb polskich. Postępy Nauk Rolniczych, 6, 11–20.

1957

Goralski J. 1957. Przyczyny różnic w działaniu niektórych form azotu pod żyto. Roczniki Nauk Rolniczych, 77, A-2, 217–227.

Górski M., Krzysztofowicz J., Stupnicka H., Wyszyńska K. 1957. Działanie superfosfatu w zależności od sposobu stosowania. Roczniki Nauk Rolniczych, 77, A-2, 173–212.

Górski M., Kuszelewski L. 1957. Studia nad stosowaniem obornika. Cz. I. Wpływ sposobu umieszczania obornika w glebie na plony ziemniaka. Roczniki Nauk Rolniczych, 76, A-3, 481–527.

Górski M., Wyszyńska K. 1957. Superfosfat granulowany w świetle doświadczeń polowych. Cz. II. Zboża ozime. Roczniki Nauk Rolniczych, 4, 435–467.

Ostrowska A. 1957. Pobieranie składników pokarmowych przez wiklinę w zależności od nawożenia. Roczniki Nauk Rolniczych, 74, A-2, 615–628.

1958

Goralski J. 1958. Kilkuletnie doświadczenia nad działaniem wapnia na glebę i roślinę. Roczniki Nauk Rolniczych, 78, A-3, 493–515.

Hryniuk J. 1958. Wpływ wieloletniego nawożenia na drobną faunę glebową. Roczniki Gleboznawcze, 7 (Suplement), 231–233. PDF

Nowosielski O. 1958. Dostępne formy manganu a potrzeby nawozowe gleb. Roczniki Gleboznawcze, 7(1), 139–170. PDF

Nowosielski O., Seweryn T. 1958. Mangan dostępny dla Aspergillus niger a mangan wymienny i rozpuszczalny w wodzie. Roczniki Gleboznawcze, 7(1), 97–108. PDF

1959

Kuszelewski L., Kobus S. 1959. Przemiany fizyczne w czasie przechowywania obornika na gnojowni. Zeszyty Naukowe SGGW, Rolnictwo, 3, 79–90.

Kuszelewski L., Kobus S. 1959. Zmiany fizyczne obornika w czasie fermentacji na gnojowni. Zeszyty Naukowe SGGW, Rolnictwo, 3, 59–79.

Moskal S. 1959. Wpływ glinu ruchomego na pobieranie fosforu przez owies. Roczniki Gleboznawcze, 8(2), 39–93. PDF

Moskal S. 1959. Wpływ nawożenia na obecność glinu ruchomego w glebie. Roczniki Gleboznawcze, 8(1), 65–80. PDF

Nowosielski O. 1959. Wpływ nawożenia na zawartość magnezu dostępnego w glebie. Roczniki Gleboznawcze, 8(2), 95–152.

Starzyński K., Kaźmierczak J. 1959. Wpływ syntetycznych substancji strukturotwórczych na własności fizyczne gleb i plon roślin. Zeszyty Naukowe SGGW, Rolnictwo, 3, 81–111.

1960

Górski M., Głębowski H. 1960. Nawożenie magnezem. Postępy Nauk Rolniczych, 3, 3–11.

Górski M., Wyszyńska K. 1960. Porównanie działania termofosfatu magnezowego z innymi nawozami fosforowymi w doświadczeniach polowych. Roczniki Nauk Rolniczych, 80, A-2, 193–224.

Moskal S., Głębowski H. 1960. Pobieranie fosforu przez owies z różnych głębokości. Roczniki Nauk Rolniczych, 83, A-1, 163–171.

Starzyński K., Olszańska B. 1960. Udział CO2 pobranego korzeniami w ogólnej asymilacji węgla przez rośliny. Roczniki Gleboznawcze, 9(2), 121–133. PDF

1961

Górski M. 1961. Wartość nawozowa saletro-mocznika. Roczniki Gleboznawcze, 10, 335–339. PDF

Górski M., Kuszelewski L. 1961. Wpływ dodatku superfosfatu na straty azotu w czasie fermentacji obornika na gnojowni. Roczniki Nauk Rolniczych, 84, A-4, 677–700.

Górski M., Mercik S. 1961. Długoletnie doświadczenia z nawożeniem żyta. Postępy Nauk Rolniczych, 4, 17–27.

Górski M., Stupnicka H. 1961. Wpływ nawożenia superfosfatem na zawartość fluoru w glebie. Roczniki Gleboznawcze, 10, 453–468. PDF

Kuszelewski L. 1961. Działanie obornika przy różnych sposobach stosowania w płodozmianie czteropolowym na glebach lekkich. Dział Wydawnictw SGGW, Warszawa, 98 stron.

Kuszelewski L. 1961. Wartość nawozowa i działanie obornika niefermentowanego. Roczniki Nauk Rolniczych, 91, A-1, 129–143.

Kuszelewski L., Mazur T. 1961. Wartość nawozowa obornika przechowywanego łącznie i oddzielnie z gnojówką. Zeszyty Naukowe SGGW, Rolnictwo, 5, 77–102.

Kuszelewski L., Pentkowski A. 1961. Działanie obornika po fermentacji metanowej w świetle doświadczeń wazonowych. Roczniki Nauk Rolniczych, 82, A-3, 715–737.

Kuszelewski L., Pentkowski A. 1961. Działanie obornika po fermentacji metanowej w świetle doświadczeń polowych. Roczniki Nauk Rolniczych, 85, A-3, 261–275.

Kuszelewski L., Popławski Z. 1961. Działanie obornika w zależności od okresu jego przechowywania na gnojowni. Zeszyty Naukowe SGGW, Rolnictwo, 5, 326–332.

Nowosielski O. 1961. Ocena zapasów azotu dostępnego w różnych glebach za pomocą Aspergillus niger. Roczniki Gleboznawcze, 10, 423–433. PDF

Nowosielski O. 1961. Oznaczanie siarki dostępnej i innych jej form za pomocą grzyba Aspergillus niger. Roczniki Gleboznawcze, 10, 165–171. PDF

1962

Goralski J. 1962. Wpływ wzajemny potasu i magnezu na plon lnu włóknistego i zawartość niektórych składników pokarmowych. Roczniki Nauk Rolniczych, 85-A, 233–243.

Goralski J. 1962. Działanie węglanu wapnia w zależności od występowania w glebie glinu ruchomego i manganu aktywnego. Roczniki Gleboznawcze, 1, 61–72. PDF

Górski M., Mercik S. 1962. Wieloletnie doświadczenia z nawożeniem pod ziemniaki. Roczniki Gleboznawcze, 12, 25–37. PDF

Hryniuk J. 1962. Wpływ wieloletniego nawożenia na drobną faunę glebową. Roczniki Gleboznawcze, 11, 175–196. PDF

Krzysztofowicz J. 1962. Porównanie wartości nawozowej termofosfatu magnezowego z innymi nawozami fosforowymi. Roczniki Gleboznawcze, 12, 229–235. PDF

Kuszelewski L. 1962. Działanie obornika po fermentacji metanowej w świetle doświadczeń polowych. Roczniki Nauk Rolniczych, 85-A, 261–275.

Kuszelewski L., Popławski Z. 1962. Działanie obornika w zależności od okresu jego przechowywania na gnojowni. Zeszyty Naukowe SGGW, Rolnictwo, 5, 31–57.

Mercik S. 1962. Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na zawartość azotu i substancji organicznej w glebie. Roczniki Gleboznawcze, 12, 281–300. PDF

Popławski Z. 1962. Wartość nawozowa Phosphalu w świetle przeprowadzonych doświadczeń. Roczniki Gleboznawcze, 12, 301–317. PDF

1963

Doboszyński L., Doboszyńska J. 1963. Warunki meteorologiczno-rolnicze Skierniewic w czterdziestoleciu 1921–1960. Roczniki Nauk Rolniczych, 87-A, 369–397.

Górski M. 1963. Doświadczenia nad wartością tufów jako nawozu potasowego. Roczniki Gleboznawcze, 13, 143–154. PDF

Górski M., Kuszelewski L. 1963. Wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na zawartość substancji organicznej i skład próchnicy glebowej w świetle 38-letnich doświadczeń w Skierniewicach. Roczniki Gleboznawcze, 13, 323–341. PDF

Nowosielski O., Skłodowski P. 1963. Zawartość dostępnego azotu, fosforu i potasu w glebie w zależności od terminu pobrania próbek glebowych i czasu ich przechowywania. Roczniki Nauk Rolniczych, 88, A-1, 121–134.

Szczepański K. 1963. Wyniki wieloletnich doświadczeń nawozowych z owsem i jęczmieniem. Roczniki Nauk Rolniczych, 87, A-2, 289–311.

1964

Jelenić D., Petrović M., Moskal S. 1964. Liming effect on the phosphorus uptake from superphosphate in acid soils. Zemljiste I Biljka, 123–136.

Moskal S., Petrović M. 1964. What happens to the phosphorus from superphoshpate in the soil not adsorbed by plants as established on the basis of field experiments carried on for many years. Roczniki Gleboznawcze, 14 (Suplement), 81–89. PDF

1965

Barszczak T. 1965. Wpływ nawożenia mineralnego i organicznego i wapnowania na zawartość w glebie rozpuszczalnego w wodzie boru w świetle długoletnich doświadczeń w Skierniewicach. Roczniki Gleboznawcze, 15, 137–166.

Goralski J., Mercik S. 1965. Wyniki trzyletnich doświadczeń polowych nad działaniem wysokich dawek N pod zboża w warunkach Pola Doświadczalnego w Skierniewicach. Roczniki Nauk Rolniczych, 88, A-3, 501–521.

1966

Mercik S. 1966. Studia nad zależnością między zasobnością gleb w azot a plonem roślin i działaniem nawozów azotowych. Roczniki Gleboznawcze, 16, 241–273. PDF

1967

Goralski J., Baran K., Malczewski Z. 1967. Action fertilisante de l`ureė en fonction de la teneur en biuret. Bull. Du Centre International des Engrais Chimiques, 10, Janvier, 10.

Goralski J., Mercik S. 1967. Action de3 l` ureėappliqueė sur aux cereales. Bull. Du Centre International des Engrais Chimiques, 10, Janvier, 10.

Goźliński H., Starzyński K. 1967. L`effet produit par le soufre (SO4) sur le rendement de certaines plantes en appliquant des doses croisantes de l`azote. Bull. Du Centre International des Engrais Chimiques, 10, Janvier, 11.

Goralski J., Mercik S. 1967. Działanie wzrastających dawek mocznika stosowanego pogłównie pod zboża jare. Roczniki Nauk Rolniczych, 93-A, 1, 263–283.

1968

Delczewa-Walewa D., Moskal S. 1968. Wpływ długoletniego zróżnicowanego nawożenia na zawartość różnych fosforanów w glebie. Roczniki Gleboznawcze, 18(2), 523–535. PDF

Głębowski H. 1968. Badania nad wpływem nawozów azotowych na pobieranie magnezu przy różnym odczynie gleby. Roczniki Gleboznawcze, 19, 335–363. PDF

Głębowski H. 1968. The effect of nitrogenous fertilizers upon the magnesium utilization at increasing NPK level. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 84, 247–255.

Goralski J., Mercik S. 1968. Effect of increased urea rates on cereals as top dressing. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 84, 415–421.

Goralski J., Mercik S. 1968. Wstępne wyniki badań nad działaniem wzrastających dawek wapnia na plony oraz skład chemiczny koniczyny i lucerny. Zeszyty Naukowe SGGW, Rolnictwo, 9, 203–214.

Goźliński H., Starzyński K. 1968. The effect of sulphur fertilization (SO4) on the yields of mustard and oats at increasing nitrogenous fertilization. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 84, 561–567.

1969

Goralski J., Barszczak T., Jelenkovic R. 1969. Influence of systematic liming of soils on the content of water soluble boron. Polish Journal of Soil Science, 2(1), 65–71.

Mercik S. 1969. Zawartość składników mineralnych w roślinie w zależności od nawożenia i zmianowania. Roczniki Gleboznawcze, 20, 367–407. PDF

Moskal S., Delczewa-Walewa D. 1969. Przemiany nawozów fosforowych w różnych typach gleb. Roczniki Gleboznawcze, 20(2), 307–321. PDF

1970

Goralski J., Mercik S. 1970. Działanie wysokich dawek nawozów azotowych na rzepak. Roczniki Nauk Rolniczych, 96, A-3, 61–80.

Goralski J., Mercik S. 1970. Nachrichtung der Kalkdungung auf den Ertrag und chemische Zusammensetzung Machiner Kulturpflanzen. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 105, 89–94.

Goralski J., Mercik S. 1970. Nitrogen fertilizing of winter and spring plants in late autumn and winter. Polish Journal of Soil Science, 3(2), 41–49.