English English Polski Polski
Wydziałowa Stacja Doświadczalna
w Skierniewicach
1971–1990

1971

Brzeski M., Mercik S., Tarnowiecki J. 1971. The effect of fertilization and crop rotation on Heterodera Rostochiensis and Heterodera Avenae. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 121, 51–55.

Goralski J., Mercik S. 1971. Zmasowane nawożenie fosforem i potasem lucerny przy różnym sposobie wapnowania. Roczniki Nauk Rolniczych, 97, A-3, 85–87.

1972

Barszczak T. 1972. Zawartość boru łatwo rozpuszczalnego w glebie w zależności od długoletniego wapnowania i działanie boru dodanego w tych warunkach na plon słonecznika. Roczniki Gleboznawcze, 23(2), 75–78. PDF

Goralski J., Mercik S. 1972. Możliwość stosowania nawozów azotowych w okresie późnej jesieni i w ciągu zimy. Zeszyty Naukowe SGGW, 14, 65–76.

Goralski J., Mercik S. 1972. Nawożenie zbóż fosforem i potasem z uwzględnieniem nawożenia na zapas. Zeszyty Naukowe SGGW, Rolnictwo, 14, 95–100.

Mercik S., Janota M. 1972. Efektywność nawożenia kilku odmian jęczmienia w zależności od zasobności gleb w składniki pokarmowe. Roczniki Nauk Rolniczych 98, A-1, 78–91.

Moskal S. 1972. Przemiany nawozów fosforowych w glebie. Prace naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Perspektywy nawozów i nawożenia w Polsce, Wrocław, 33–84.

1973

Goralski J., Mercik S. 1973. Wpływ wysokich dawek nawozów potasowych na występowanie niedoboru magnezu w roślinach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 149, 171–179.

Goralski J., Mercik S. 1973. Zmasowane stosowanie fosforu i potasu w zmianowaniu pięciopolowym. Roczniki Naukowe Rolnictwa, 99, A-3, 53–65.

Mercik S. 1973. A study of overcoming and yield inhibiting and detrimental effects of past sequence fertilizing treatments by new fertilizing manuring and rotation treatment. Wydawnictwo SGGW, 77 stron.

Mercik S., Kamińska-Dudek J. 1973. Efektywność nawożenia kilku odmian ziemniaków w zależności od zasobności gleb w składniki pokarmowe. Roczniki Nauk Rolniczych, 99, A-1, 75–87.

Moskal S., Mercik S. 1973. Porównanie działania wapna magnezowego tlenkowego i węglanu wapnia na glebę i rośliny. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 149, 231–238.

1974

Goralski J., Mercik S. 1974. Efektywność dawek i form nawozów wapniowych w kolejnych latach po ich zastosowaniu. Roczniki Nauk Rolniczych, 100, A-1, 111–129.

1975

Mercik S., Mercik T. 1975. Działanie azotu mineralnego na rośliny motylkowe uprawiane na glebach o różnym zakażeniu bakteriami brodawkowymi. Roczniki Nauk Rolniczych, 100, A-2, 73–85.

Moskal S., Gosek S. 1975. Suszczestwujuszczije do sich por raboty w obłasti issledowanij nad P uswojajemym rastienijami i perpektiwy dalniejszych rabot w etoj obłasti. 1–12, Jena, Insttyut fur Pflanzenernahrung. RWPG, 37–43.

1976

Mercik S., Barska M. 1976. Wpływ nawożenia mineralnego na plonowanie i skład chemiczny pszenicy ozimej. Roczniki Nauk Rolniczych, 101, A-3, 89–102.

Moskal S., Mercik S. 1976. Współdziałanie wapnowania z nawożeniem mineralnym. Skutki Wieloletniego Stosowania Nawozów. Cz. II. IUNG, Puławy, 115–122.

1977

Gajek F., Moskal S. 1977. Wpływ wapnowania na właściwości gleb i plonowanie roślin. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Prace Komisji Naukowych, Warszawa, 4(2), 1–59.

Goralski J., Mercik S. 1977. Terminy stosowania azotu pod zboża ozime i jare. Roczniki Nauk Rolniczych, 102, A-3, 101–113.

Mercik S. 1977. Działanie wysokich dawek potasu na glebach silnie wyczerpanych z dostępnych form tego składnika. Roczniki Gleboznawcze, 28(2), 105–124. PDF

Moskal S. 1977. Wlijanije izwiestkowanija na uswojajemost pitatielnych wieszczestw rastienjani. Nauczno-issldow. Institut Poczwowied, Bratysława, 90–101.

1978

Goralski J., Mercik S., Gutyńska B. 1978. Trwałe doświadczenia nawozowe prowadzone od 1923 r. w Skierniewicach. Roczniki Nauk Rolniczych, 103, A-2, 111–130.

Mercik S., Barska M., Mercik T. 1978. Badania nad możliwością ograniczenia porażenia bulw ziemniaczanych parchem zwykłym (Actinomyces scabies) czynnikami agrotechnicznymi. Roczniki Nauk Rolniczych, 103, A-1, 7–18.

Mercik S., Barska M., Mercik T. 1978. Reakcje jęczmienia i owsa na długoletnie zróżnicowane nawożenie azotem, fosforem, potasem i wapniem oraz dawki azotu. Roczniki Nauk Rolniczych, 103, A-2, 97–109.

1979

Kotliński S., Mercik S., Bąkowski J., Michalik H. 1979. Zwalczanie nicieni przy użyciu DD w warzywnictwie w Polsce. Wpływ nematocydu DD na wartość biologiczną i stopień odżywiania roślin rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych E, 9(2), 117–125.

1980

Kłossowski W., Mercik S. 1980. Wpływ wieloletniego stosowania obornika, wapnowania, nawożenia potasowego i zmianowania na niektóre właściwości fizyczne i fizyko-chemiczne gleb. Roczniki Gleboznawcze, 31(2), 53–64. PDF

Mercik S. 1980. Investigation of K:Mg:Ca interaction on various soils and under various plants. Wydawnictwo SGGW, 115 stron.

Mercik S., Goralski J., Gutyńska B. 1980. Efektywność jednorazowych lub dzielonych dawek wapnia, fosforu i potasu w uprawie lucerny. Roczniki Nauk Rolniczych, 104, A-3, 51–62.

1981

Mercik S., Gutyńska B., Goźliński H. 1981. Działanie soli potasowej o różnym rozdrobnieniu, granulacji i otoczkowaniu na plonowanie i pobieranie składników pokarmowych przez rośliny. Roczniki Nauk Rolniczych, 104, A-4, 67–78.

Mercik S., Panak H. 1981. Wlijanije wzaimodiejstvia kalcia, magnia, kalia i natria w raznych sootnostniach na urożaj i chimiczieskij sostaw rastienij. Materiały międzynarodowego kongresau w ramach RWPG 2.3, 169–187.

1982

Mercik S. 1982. Ergebnisse von 60 jahrigen Dauerdungungsversuchen in Skierniewice als Beitrag zur Entwicklung moderner Dungungs methoden. Tag. Ber. Akad. Landwirtsch. – Wiss. DDR, Berlin, 205, 73–78.

Smolarz K., Mercik T., Mercik S. 1982. Growth and fruiting of raspberries on the plot with mineral fertilization diversifield since 1923. Fruit Sci. Report. IX, 4, 159–170.

Włodek L., Słowik K., Mercik S. 1982. Influence of long term fertilization on growth and fruiting of tarth cherry trees. Materiały konferencyjne, International Horticultural Congress, Hamburg, 35–37.

1983

Mercik S. 1983. Działanie potasu i magnezu w zależności od niektórych właściwości fizykochemicznych gleb. Roczniki Gleboznawcze, 34, 1–2, 15–30. PDF

Mercik S., Goźliński H., Gutyńska B. 1983. Ocena metod badania potrzeb nawożenia magnezem. Roczniki Gleboznawcze, 34, 1–2, 147–159. PDF

Mercik S., Gutyńska B. 1983. Ocena metod badania potrzeb nawożenia potasem. Roczniki Gleboznawcze, 34, 3, 161–174.

Mercik S., Smolarz K. 1983. Wpływ nawożenia mineralnego na przemarzanie pędów malin odmiany Latham. Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Seria A, 24, 101–108.

Smolarz K., Kostusiak A., Mercik S. 1983. The growth and yielding of highbusch blueberry (Vaccinium Corymbosum L.) on the plots with fertilization differentiated since 1923. Acta Horticulturae, 205, 81–91.

Smolarz K., Mercik S. 1983. Wpływ nawożenia mineralnego na wzrost i owocowanie malin. Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Seria A, 24, 91–100.

Włodek L., Słowik K., Mercik S., Wąsowski T. 1983. Wpływ wieloletniego nawożenia na plonowanie i wzrost wiśni odmiany Łutówka. Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarsatwa, Seria C, 1–3, 19–21.

1984

Gutyńska B., Mercik S. 1984. Badania nad współdziałaniem potasu z magnezem i wapniem na różnych glebach i pod różnymi roślinami. Cz. II. Wpływ plonowania na skład chemiczny jęczmienia i owsa. Roczniki Gleboznawcze, 35, 1, 63–79. PDF

Mercik S. 1984. Zawisimost mieżdu sodierżaniem raznych form kalija w poczwach i ich fizikochimiczieskimi swojstwami a urożajem rastienij i effektiwnostiu kalijnych udobrienij. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 285, 135–144.

Mercik S., Goralski J., Goźliński H., Mercik T. 1984. Badania nad współdziałaniem potasu z magnezem i wapniem na różnych glebach i pod różnymi roślinami. Cz. III. Wpływ plonowania na skład chemiczny życicy wielokwiatowej i seradeli. Roczniki Gleboznawcze, 35, 1, 81–96. PDF

Mercik S., Goralski J., Gutyńska B. 1984. Badania nad współdziałaniem potasu z magnezem i wapniem na różnych glebach i pod różnymi roślinami. Cz. I. Zmiany w niektórych cechach żyzości gleb po kilkuletnim nawożeniu. Roczniki Gleboznawcze, 35, 1, 49–61. PDF

Mercik S., Panak H. 1984. Wlijanije wzaimodiejstwija kalcia, magnija, kalija i natrija w raznych sootnoszeniach na urożaj i chimiczieskuj sostaw rastienij. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 285, 151–166.

1985

Mercik S., Nemeth K. 1985. Effects of 60-years N, P, K and Ca fertilization on EUF-nutrient fractions in the soil and on yields of rye and potato crops. Plant and Soil, 83, 151–159.

Wąsowski T., Włodek L., Słowik K., Mercik S. 1985. Wpływ zróżnicowanego wieloletniego nawożenia na rozwój korzeni wiśni. Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 2–4 (86–88), 101–103.

1986

Mercik S. 1986. Estimation of change in the content of N, P, K, Mg and Ca occuring in soil under the effect of the 60-years differentiated fertilization and crop rotation. Annales of Warsaw Agricultural University, Agriculture, 19, 3–11.

1987

Mercik S. 1987. Wpływ odczynu gleby na plonowanie roślin i na efektywność nawożenia potasem. Roczniki Gleboznawcze, 38, 2, 111–123.

Mercik S., Stępień W., Mercik T. 1987. The effect of saturation of the soil absorbing complex with cations on the yield and chemical composition of grasses. Acta Agrobotanica, 40(1–2), 73–86. PDF

1988

Mercik S. 1988. Srawnienije raznych mietodow opriedielinija kalia i magnija w poczwie na osnowie wegetacionnych opytow. Materiały Naucznoj Konferencji SEW, Sofia, 3–8.

Mercik S., Stępień W., Mercik T. 1988. Plonowanie żyta, pszenicy i ziemniaków w zależności od wieloletniego zróżnicowanego nawożenia i zmianowania. Cz. III. Ziemniaki. Materiały Sympozjum w Olsztynie, 165–176.

1989

Mercik S. 1989. Bezpośrednie i następcze działanie skomasowanych dawek potasu na rośliny i glebę. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria A, 108(1), 37–48. 

Mercik S. 1989. Plonowanie żyta, pszenicy i ziemniaków w zależności od wieloletniego zróżnicowanego nawożenia i zmianowania. Cz. I. Żyto. Roczniki Gleboznawcze, 40, 1, 191–201. PDF

Mercik S., Stępień W. 1989. Plonowanie żyta, pszenicy i ziemniaków w zależności od wieloletniego zróżnicowanego nawożenia i zmianowania. Cz. II. Pszenica. Roczniki Gleboznawcze, 40, 1, 203–212. PDF

Mercik S., Stępień W. 1989. Wpływ wysycenia kompleksu sorpcyjnego gleb na plonowanie i wartość pastewną zbóż. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria A, 108(1), 49–61.

1990

Barszczak T. 1990. Reakcja odmian jęczmienia jarego na zakwaszenie gleby. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria A, 109(1), 33–41.

Mercik S., Słowik K., Wąsowski T. 1990. Effect of 65-years static soil fertilization on the growth, fruiting and leaves nutrient status of tart cherry trees. Acta Horticulture, 274, 331–337.