English English Polski Polski
Wydziałowa Stacja Doświadczalna
w Skierniewicach
1991–2010

1991

Mercik S. 1991. Plonowanie i wartość paszowa traw i roślin motylkowych zależnie od nawożenia K i Mg oraz od niektórych fizyko-chemicznych właściwości gleb. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, 263(34), 3–12.

Mercik S., Kubik I. 1991. Wpływ surowców wapniowo-magnezowych zawierających metale ciężkie na plonowanie oraz skład chemiczny gleby i roślin. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, 263(34), 37–45.

Mercik S., Stępień W. 1991. Wpływ ciągłego nawożenia na niektóre cechy jakościowe roślin przeznaczonych na pasze. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, 263(34), 149–155.

1992

Mercik S. 1992. Results of 70-years continuous fertilization experiments in Skierniewice as a contribution to modern fertilization. Dauerfeldfersuche und Nahrstoffdynamik. Bad Lauchstadt, 32–35.

Mercik S., Stępień W. 1992. Bilans węgla organicznego w trwałych doświadczeniach nawozowych w Skierniewicach. Nawozy Organiczne, Szczecin, 12–17.

Mercik S., Stępień W. 1992. Wartość nawozowa zagęszczonego wywaru melasowego. Roczniki Gleboznawcze, 43(1/2), 61–70. PDF

Mercik S., Stępień W., Kubik I. 1992. Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na zawartość mikroelementów w glebie. VII Sympozjum Mikroelementy w Rolnictwie, Wrocław, 99.

1993

Mercik S. 1993. Long term agricultural experiments in Eastern Europe. Past experience and future needs. Rothamsted 150th Anniversary Conference Abstract, VII, Harpenden.

Mercik S. 1993. Regeneracja gleby silnie wyczerpanej z dostępnych form potasu i fosforu. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, 37(1), 3–14.

Mercik S. 1993. Seventy years of fertilizing experiments in Skierniewice. Proceedings of the International Symposium Long term static fertilizer experiments, Warszawa-Kraków, 31–55.

Mercik S. 1993. Soil acidification and K level influence on yield of oats and chemical composition of plant and soil. Works of Lativia University of Agroculture, 277(1), 43–50.

Mercik S., Nowosielski O., Paul M. 1993. Wpływ zróżnicowanego nawożenia i zmianowania na zawartość składników pokarmowych w glebie płowej po 35 i 70 latach w statycznym doświadczeniu. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, 277, 85–97.

Mercik S., Smolarz K. 1993. Influence of fertilization and mulching on the growth, fruiting and chemical composition of highbush blueberry. Second International Symposium on Diagnosis of Nutritional Status of Deciduous Fruit Orchard. San Michele, Italy, IX, 13–17.

Mercik S., Stępień W. 1993. Działanie potasu przy różnym odczynie i zasobności gleb w magnez w doświadczeniach statycznych. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, 277, 31–55.

Smolarz K., Mercik S. 1993. Growth and yielding of highbush blueberry (Vaccinium corymposum L.) depending on long term (since 1923) differentiated fertilization. Acta Horticulture, 348, 26–29.

Stępień W., Mercik S. 1993. Działanie wzrastających dawek potasu w zmianowaniu trójpolowym w doświadczeniu statycznym. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, 277, 15–29.

1994

Cieśliński G., Mercik S. 1994. Wpływ wapnowania gleby surowcami odpadowymi przemysłu górniczo-hutniczego na przemieszczanie cynku w glebie oraz jego kumulację w roślinach i owocach truskawki (Fragaria grandiflora Duch). Roczniki Gleboznawcze, 45(1/2), 55–66. PDF

Cieśliński G., Mercik S., Nielsen G. 1994. Effect of soil application of cadmium contaminated lime on soil Cd distribution and Cd contamination in strawberry leaves and fruit. Journal of Plant Nutrition 17(7), 1095–1110.

Mercik S. 1994. Most important soil properties and yielding in the long term static fertilizing experiments in Skierniewice. Roczniki Gleboznawcze, 54 (Suplement), 71–78. PDF

Mercik S., Moskal S., Stępień W. 1994. Emisja podtlenku azotu (N2O) z gleb rolniczo użytkowanych w Polsce w 1992 r. (IPCC Kat. 1D). Wydawnictwo UNEP — Information Unit on Climate Change (IUCC). Warszawa 21.IX., 51–59.

Mercik S., Stępień W. 1994. Effect of long- and short-term liming on soil and plants. Polish Journal of Soil Science, 27(1), 77–84.

1995

Mercik S., Körschens M., Bielawski W., Russel S., Rumpel J. 1995. Ammonification, nitrification activity and soil respiration intensity depending on long term fertilization and soil type. Annals of W.A.U-SGGW, Agriculture, 29, 27–35.

Mercik S., Olfs H.W., Gębski M., Kołpak R. 1995. The fate of nitrogen applied to soil during long-term organic and mineral fertilization. Annals of W.A.U-SGGW, Agriculture, 29, 37–43.

Mercik S., Smolarz K. 1995. Influence of fertilization and mulching on the growth fruiting and chemical composition of soil and leaves of highbush blueberry. Acta Hotriculture, 383, 323–329.

Mercik S., Kubik I. 1995. Chelatowanie metali ciężkich przez kwasy humusowe oraz wpływ torfu na pobieranie Zn, Pb, Cd przez rośliny. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 422, 19–30.

Mercik S., Moskal S., Stępień W. 1995. Emisja do atmosfery podtlenku azotu (N2O) z użytków rolnych w Polsce w aspekcie efektu cieplarnianego. Roczniki Gleboznawcze, 46(1/2), 135–148. PDF

Mercik S., Stępień W., Figat E. 1995. Dynamika zmian zawartości węgla i azotu w glebie oraz losy N z nawozów mineralnych i organicznych w statycznych doświadczeniach nawozowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 421a, 277–283.

1996

Mercik S., Stępień W. 1996. Działanie nawozów organicznych na glebie nienawożonej obornikiem przez 70 lat. Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie, 62(172), Rolnictwo, 357–365.

Sas L., Mercik S., Smolarz K. 1996. Procesy chemiczne zachodzące w rizosferze i metody ich badania. Postępy Nauk Rolniczych, 5(96), 79–89.

Sas L., Mercik S. 1996. Wpływ zakwaszenia gleby na wzrost oraz skład chemiczny części nadziemnych i korzeni trzech podkładek jabłoni. Wydawnictwo Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 371–376.

1997

Łabętowicz J., Stępień W., Ożarowski G. 1997. Ocena niektórych czynników determinujących różnice w zawartości C organicznego oznaczanego metodą Tiurina i bezpośrednio metodą suchej destylacji. Roczniki Gleboznawcze, 48(3/4), 75–82. PDF

Łabętowicz J., Stępień W., Turemka E. 1997. Działanie fosforu na glebach wyczerpanych z tego składnika. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 439, 121–126.

Mercik S. 1997. Long term static fertilizer experiments in Skierniewice. Date began — 1923. GC TE. Global Change and Terrestatic Ekosystem. Report No 7, Wallingford UK, 108–113.

Mercik S. 1997. Nawożenie i jego wpływ na plonowanie roślin oraz na środowisko glebowe. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 439, 97–102.

Mercik S., Stępień W., Gębski M. 1997. Results of 75 years of continuous fertilization experiments in Skierniewice as a contribution to modification of fertilization. Archiv fur Acker und Pflanzenbau und Bodenkunde, 42, 201–210.

Mercik S., Stępień W., Gębski M. 1997. Zawartość kadmu w roślinach oraz w profilu glebowym w wyniku dwu- lub trzykrotnego zastosowania wapna z huty ołowiu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 448a, 253–259.

Mercik S., Stępień W., Sosulski T. 1997. Działanie nawożenia magnezem na rośliny i gleby. Cz. I. Plonowanie roślin w zależności od zasobności gleb w różne formy magnezu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 439, 142–147.

Mercik S., Stępień W., Sosulski T. 1997. Działanie nawożenia magnezem na rośliny i gleby. Cz. II. Działanie magnezu w zależności od właściwości fizyko-chemicznych gleb. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 439, 149–155.

Stępień W., Mercik S., Sosulski T. 1997. Działanie potasu na glebach wyczerpanych z tego składnika. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 439, 127–132.

1998

Maciejewska A., Stępień W. 1998. Wpływ węgla brunatnego na niektóre właściwości gleby, plony roślin i ich jakość. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 455, 133–140.

Mercik S., Sas L. 1998. Ujemny wpływ nadmiernego zakwaszenia gleby na rośliny. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 456, 20–40.

Mercik S., Stępień W., Moskal S., Turemka. E. 1998. Losy fosforu z superfosfatu i obornika w zależności od nawożenia i zmianowania w wieloletnich (od 1923 r.) doświadczeniach nawozowych. Związki Fosforu w Chemii, Rolnictwie i Medycynie, 296–307.

Stępień W., Mercik S. 1998. Bezpośrednie i następcze działanie wzrastających dawek dolomitu na glebie silnie kwaśnej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 456, 237–242.

Stępień W., Mercik S., Turemka E. 1998. Porównanie działania corocznego lub skomasowanego nawożenia superfosfatem oraz czterech nawozów fosforowych w zmianowaniu pięciopolowym. Związki Fosforu w Chemii, Rolnictwie i Medycynie, 227–234.

Weigel A., Klimanek EE. M., Körschens M., Mercik S. 1998. Investigation on carbon and nitrogen dynamics in different long-term experiments by means of biological soil properties. Carbon Segustration in Soil, CRC/Levis Publishers, 335–344.

Weigel A., Klimanek E.M., Körschens M., Mercik S. 1998. Wechselwirkungen zwischen Physikalischen und Biologischen Bodeneigenschaften in abhängigkeit von der dungung. Dauerfeldversuche als Forschungsbasis für nachthaltige Landwirtschaft. Fagungs material Internatuional Tagung, II, 11–18.

 1999

Blake L., Mercik S., Körschens M. 1999. Potassium content in soil uptake by plants and the potassium balance in three European long-term field experiments. Plant and Soil, 216, 1–14.

Łabętowicz J., Stępień W., Gutowska A. 1999. Porównanie wartości nawozowej trzech wywarów gorzelnianych: ziemniaczanego, żytniego i melasowego w doświadczeniach mikropoletkowych. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agricultura 77, 213–218.

Mercik S., Kalembasa S., Wiśniewska B., Podgajna B. 1999. Zawartość siarki ogólnej oraz jej frakcji w glebach w zależności od wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 465, 411–418.

Mercik S., Rumpel J., Stępień W. 1999. Zawartość oraz dynamika rozkładu organicznych związków węgla i azotu w zależności od wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 467, 159–167.

Mercik S., Stępień W., Gębski M. 1999. Yields of plants and some chemical properties of soil in 75-years field experiment in Skierniewice. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 465, 39–49.

Mercik S., Stępień W., Łabętowicz J. 1999. The fate of nitrogen, phosphorus and potassium applied to soil during long term organic and mineral fertilization. International Symposium, Halle Proceedings, 24/99, 51–54.

Moskal S., Mercik S., Turemka E., Stępień W. 1999. Bilans fosforu nawozowego w wieloletnich doświadczeniach polowych w Skierniewicach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 465, 61–69.

Mercik S., Stępień W., Sosulski T. 1999. Bilans azotu nawozowego w wieloletnich doświadczeniach polowych w Skierniewicach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 465, 71–80.

Stępień W., Mercik S. 1999. Formy potasu w glebie oraz bilans tego składnika w wieloletnich doświadczeniach polowych w Skierniewicach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 465, 81–91.

Stępień W., Mercik S. 1999. Zmiany zawartości fosforu i potasu w glebie oraz plonowanie roślin na przestrzeni 30-tu lat na glebie nawożonej i nie nawożonej tymi składnikami. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 467, 269–278.

Weigel A., Russel S., Mercik S., Körschens M., Kubat J., Poolson W.S. 1999. Biomass and its biological activity in relation to the soil carbon content in long-term fertilization experiments from four European countries. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 465, 505–515.

2000

Blake L,. Mercik S., Körschens M., Moskal S., Poulton P.P., Goulding K.W.T., Weigel A., Powlson D.S. 2000. Phosphorus content in soil, uptake by plants and balance in three European long-term field experiments. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 56, 263–275.

Gębski M., Stępień W., Mercik S. 2000. Ocena metod oznaczania metali ciężkich w glebie w oparciu o ich zawartości w roślinie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 472, 267–273.

Mercik S., Stępień W. 2000. Dostępność mikroelementów w doświadczeniach wieloletnich w zależności od nawożenia i odczynu gleby. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 471, 395–402.

Mercik S., Stępień W., Lenart S. 2000. Żyzność gleb w trzech systemach nawożenia: mineralnym, organicznym i organiczno-mineralnym w doświadczeniach wieloletnich. Cz. I. Właściwości fizyczne i fizykochemiczne gleb. Folia Universitatis Agriculturae Steinensis 211, Agricultura (84), 311–316.

Mercik S., Stępień W., Łabętowicz J. 2000. The fate of nitrogen, phosphorus and potassium in long term experiments in Skierniewice. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 163, 273–278.

Mercik S., Stępień W., Łabętowicz J. 2000. Żyzność gleby w trzech systemach nawożenia: mineralnym, organicznym i organiczno-mineralnym w doświadczeniach wieloletnich. Cz. II. Właściwości chemiczne gleb. Folia Universitatis Agriculturae Steinensis 211, Agricultura (84), 317–322.

Stępień W., Mercik S., Szulc W. 2000. Wpływ osadu ściekowego surowego i przekompostowanego na pobieranie metali ciężkich przez burak ćwikłowy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 472, 611–618.

Stępień W., Sosulski T., Mercik S. 2000. Zawartość mikroelementów w glebie oraz w liściach i owocach borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) w zależności od pH i próchnicy oraz form nawozu azotowego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 471, 611–618.

Stępień W., Szulc W., Mercik S. 2000. Ocena wartości nawozowej surowego i uzdatnionego osadu ściekowego. Folia Universitatis Agriculturae Steinensis 211, Agricultura (84), 465–469.

2001

Mercik S., Łabętowicz J., Sosulski T., Stępień W. 2001. Balance of fertilizer nitrogen under long-term field experiment. 11th Nitrogen Workshop, Reims, France, 303–304.

Mercik S., Łabętowicz J., Stępień W., Korc M. 2001. Influence of long-term organic and mineral fertilization on total carbon in soil. 11th Nitrogen Workshop, Reims, France, 301–302.

Mercik S., Stępień W., Górska E., Russel S. 2001. Oddziaływanie biologicznego nawozu potasowego (BPF) na glebę i rośliny. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 480, 299–306.

Sas L., Mercik S. 2001. Zawartość K, Mg, Ca w liściach podkładek i okulantów jabłoni oraz w glebie w zależności od jej odczynu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 480, 307–316.

Stępień W., Mercik S. 2001. Działanie na roślinę i glebę nawozów wieloskładnikowych i pojedynczych w zmianowaniu pięciopolowym. Folia Universitas Agriculture Stetinensis, 223, 165–169.

Stępień W., Mercik S., Sosulski T. 2001. Ocena zależności między zawartością różnych form K w glebie a plonowaniem i działaniem nawozów potasowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 480, 131–139.

Stępień W., Mercik S., Turemka E. 2001. Działanie wzrastających dawek potasu na plonowanie i skład chemiczny roślin na glebach o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 480, 141–148.

2002

Łabętowicz J., Stępień W., Gutowska A. 2002. Ocena możliwości zastosowania wywaru gorzelnianego do celów nawozowych. Prace Instytutów i Laboratoriów Badawczych Przemysłu Spożywczego, 57, 41–49.

Mercik S., Łabętowicz J., Sosulski T., Stępień W. 2002. Losy azotu z nawozów mineralnych i obornika w doświadczeniach wieloletnich. Nawozy i Nawożenie, 2(10), 228–237.

Mercik S., Łabętowicz J., Stępień W., Rutkowska B., Korc M. 2002. Avaibillity of microelements as affected by soil reaction and fertilization in long-term field experiment. Archiv fur Acker und Pflanzenbau und Bodenkunde, 48(5), 451–458.

Mercik S., Moskal S. 2002. Ocena emisji podtlenku azotu (N2O) w Polsce z rolnictwa w 1999 r. Nawozy i Nawożenie, 2(10), 122–134.

Mercik S., Stępień W., Górska E., Russel S. 2002. Wpływ nawozu biologicznego i superfosfatu na zawartość w glebie i pobranie fosforu przez rośliny oraz na liczebność bakterii z rodzaju Bacillus. Nawozy i Nawożenie, 4, 67–73.

Sas-Paszt L., Marschner H., Romheld V., Mercik S. 2002. The influence of aluminium on rhizosphere and bulk soil pH and growth strawberry plants. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 482, 475–483.

Sas-Paszt L., Mercik S. 2002. Wpływ form azotu oraz rozpuszczalnych form glinu na skład mineralny pożywki, gleb oraz korzeni i liści podkładek jabłoni. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 482, 467–474.

Stępień M., Mercik S., Stępień W. 2002. Regeneracja gleb ubogich w próchnicę oraz bardzo kwaśnych i wyczerpanych z fosforu przy pomocy obornika. Nawozy i Nawożenie, 4, 211–219.

Stępień M., Mercik S., Turemka E. 2002. Działanie corocznego lub skomasowanego nawożenia superfosfatem w zmianowaniu pięciopolowym. Nawozy i Nawożenie, 4, 220–227.

Stępień W., Mercik S. 2002. Ocena wartości nawozowej odpadów przetwórstwa zwierzęcego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 484, 214–219.

Stępień W., Mercik S., Sosulski T. 2002. Plony, zawartość węgla organicznego oraz formy azotu w glebie i bilans tego składnika w trzech systemach nawożenia w doświadczeniach wieloletnich. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 484, 223–230.

2003

Łabętowicz J., Stępień W., Gutowska A., Korc M. 2003. Ocena wartości nawozowej wywarów gorzelnianych surowych i kalibrowanych fosforem lub potasem. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 494, 247–254.

Łabętowicz J., Stępień W., Gutowska A., Korc M. 2003. Wartość nawozowa kompostów sporządzonych z żytniego wywaru gorzelnianego i organicznych materiałów odpadowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 494, 255–262.

Mercik S., Mazur T., Łabętowicz J., Urbanowski S., Lenart S., Stępień W., Sądej W. 2003. Ocena trzech systemów nawożenia stosowanych w pięciu wieloletnich doświadczeniach polowych na podstawie plonowania zbóż i wykorzystania składników pokarmowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 494, 295–303.

Mercik S., Stępień W. 2003. Wstępne wyniki nad rolniczym wykorzystaniem odpadów potłuszczowych z rafinerii oleju rzepakowego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 493, 809–816.

Mercik S., Stępień W., Gębski M. 2003. Pobranie przez rośliny oraz rozpuszczalność Cu, Zn, Pb i Cd w różnych roztworach ekstrakcyjnych w zależności od zakwaszenia gleby. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 493, 913–922.

Sas-Paszt L., Marschner H., Romhed V., Mercik S. 2003. Effect of nitrogen forms on pH and chemical changes in the rhizosphere and growth of strawberry plants. Acta Physiologiae Plantarum, 3, 241–247.

2004

Mercik S., Stępień M., Pietrzak S. 2004. Przydatność obornika do regeneracji gleb bardzo kwaśnych, ubogich w próchnicę oraz wyczerpanych ze skladników pokarmowych. Cz. I. Właściwości gleb. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 499, 253–260.

Mercik S., Stępień M., Stępień W. 2004. Przydatność obornika do regeneracji gleb bardzo kwaśnych, ubogich w próchnicę oraz wyczerpanych ze składników pokarmowych. Cz. II. Plonowanie roślin i pobieranie składników pokarmowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 499, 253–262.

Mercik S., Stępień W., Matysiak B. 2004. Mobilność i i fitoprzyswajalność metali ciężkich w zależności od właściwości gleb. Przyrodnicze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju. Dodatek do Nr 26 Monografii Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 41–48.

Mercik S., Stępień W., Matysiak B. 2004. Mobilność i pobieranie miedzi i cynku przez rośliny w zależności od właściwości gleb. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 502, 235–245.

Sas-Paszt L., Mercik S. 2004. The response of apple rootstocks P.22, M.9 and M.26, and apple tree cultivars “Jonagold” and “Gala” to soil acidification. Acta Horticulturae, 636, 167–172.

2005

Lenart S., Mercik S., Łabętowicz J., Mazur T., Urbanowski S. 2005. Zmiany właściwości fizycznych gleby pod wpływem różnych systemów nawożenia w pięciu wieloletnich doświadczeniach polowych. Fragmenta Agronomica, 1(85), 161–170.

Mercik S., Stępień M., Stępień W., Sosulski T. 2005. Dynamics of organic carbon content in soil depending on long-term fertilization and crop rotation. Roczniki Gleboznawcze, 56(3/4), 53–59. PDF

Mercik S., Stępień W. 2005. The most important soil properties and yields of plants in 80 years of static fertilizing experiments in Skierniewice. Fragmenta Agronomica, 1, 189–201.

Sosulski T., Stępień M., Szara E., Mercik S. 2005. Zawartość azotu w glebie oraz bilans tego składnika w doświadczeniach wieloletnich. Fragmenta Agronomica, 1(85), 264–273.

Stępień M., Mercik S. 2005. Regeneracyjne działanie obornika na glebach bardzo ubogich w potas i silnie kwaśnych. Nawozy i Nawożenie, 3, 242–251.

Stępień W., Mercik S., Sosulski T. 2005. Wpływ formy nawozu potasowego i sposobu nawożenia na plon i jakość roślin. Nawozy i Nawożenie, 3, 401–408.

Stępień W., Mercik S., Szara E. 2005. Działanie wieloletniego nawożenia potasem, magnezem i wapnowania na plony i skład chemiczny roślin. Fragmenta Agronomica, 1, 283–289.

Szara E., Mercik S., Sosulski T. 2005. Formy fosforu w doświadczeniach wieloletnich. Fragmenta Agronomica, 1, 298–309.

2006

Sosulski T., Łabętowicz J. 2006. Azotany i ich przemiany w przestrzeni rolniczej Polski. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 423, 447–432.

Sosulski T., Mercik S., Stępień W. 2006. Zawartość azotu amonowego i azotanowego w glebie pod monokulturą żyta. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 513, 433–445.

Sosulski T., Mercik S., Stępień W. 2006. Zawartość form azotu w glebie oraz plony kukurydzy w zależności od pH, zawartości węgla organicznego w glebie oraz form azotu w nawozach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 513, 447–455.

Stępień W., Rutkowska B., Szulc W., Górnik A. 2006. Możliwości wykorzystania kompostu z odpadów komunalnych w rolnictwie. Cz. I. Wpływ kompostu na właściwości fizykochemiczne gleby. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 512, 555–562.

Stępień W., Rutkowska B., Szulc W., Górnik A. 2006. Możliwości wykorzystania kompostu z odpadów komunalnych w rolnictwie. Cz. II. Wpływ kompostu na kształtowanie wielkości i jakości plonu ziemniaków. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 512, 563–569.

2007

Górska E., Stępień W., Russel S. 2007. Aktywność dehydrogenaz w glebie płowej z dodatkiem kurzeńca, osadu ściekowego i kompostu "DANO". Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 32, 219–223.

Mercik S., Stępień W. 2007. Działanie obornika na glebie bardzo kwaśnej i wyczerpywanej ze składników pokarmowych przez wiele lat. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 520, 151–158. PDF

Ociepa E., Lach J., Stępień W. 2007. Wpływ zróżnicowanego nawożenia na bioakumulację metali ciężkich oraz plonowanie roślin. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 14(2), 223–231.

Pikuła D., Stępień W. 2007. Wpływ odczynu gleby na pobieranie metali ciężkich przez rośliny. Fragmenta Agronomica, 2(94), 227–237.

Pikuła D., Stępień W. 2007. Wskaźnik tolerancji jako kryterium wrażliwości roślin uprawnych na zanieczyszczenie gleby metalami ciężkimi. Fragmenta Agronomica, 2(94), 238–244.

Rutkowska B., Szulc W., Bomze K., Rosiek A. 2007. Ocena stężenia mikroelementów w roztworze glebowym w warunkach uprawy żyta w monokulturze. Fragmenta Agronomica, 1(93), 229–235.

Rutkowska B., Szulc W., Stępień W. 2007. Ocena wartości nawozowej podłoża po hodowli mikroorganizmów probiotycznych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 518, 167–173. PDF

Stępień W., Szulc W., Rutkowska B. 2007. Wpływ stosowania osadu ściekowego na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w kukurydzy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 520, 389–396. PDF

Szulc W., Rutkowska B., Stępień W. 2007. Ocena przydatności odpadów przemysłu drzewnego do nawożenia. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 518, 185–192. PDF

2008

Górska E.B., Stępień W. 2008. Wpływ kompostu z osadu ściekowego na wybrane właściwości gleby. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 533, 139–146. PDF

Rutkowska B. 2008. Zmienność składu chemicznego roztworu glebowego gleb organicznych w zależności od uwarunkowań glebowych i nawozowych. Rozprawa habilitacjna. Wydawnictwo SGGW, 136 stron.

Stępień W., Rutkowska B., Szulc W. 2008. The possibilities of natural management of the ashes from Bełchatów power plant. Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge – Pawłowski & Pawłowska (eds), Taylor & Francis Group, London, 245–248.

Szulc W. 2008. Potrzeby nawożenia roślin uprawnych siarką oraz metody ich wyznaczania. Rozprawa habilitacyjna. Wydawnictwo SGGW, 98 stron.

2009

Brzeziński M., Barszczak T. 2009. Zawartość glinu wymiennego w glebie w świetle trwałych doświadczeń nawozowych w Skierniewicach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 541, 67–72. PDF

Brzeziński M., Sosulski T. 2009. Wpływ wieloletniego nawożenia na zawartość ruchomych form manganu i żelaza w glebie lekkiej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 541, 73–79. PDF

Mercik S., Stępień W. 2009. Bilans potasu w doświadczeniach wieloletnich. Nawozy i Nawożenie, 34, 220–222.

Mercik S., Urbanowski S., Lenart S. 2009. Plonowanie i cechy jakościowe buraków cukrowych w zależności od nawożenia w wieloletnich doświadczeniach. Fragmenta Agronomica, 26(1), 67–75. PDF

Stępień W., Mercik S. 2009. Content of the total and mineral nitrogen in three soil horizons and plant yields in long-term experiments. Polish Journal of Soil Science, 42(1), 89–95. PDF

Rutkowska B., Szulc W., Stępień W. 2009. Wpływ nawożenia w warunkach uprawy żyta w monokulturze na zasobność gleby w różne formy fosforu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 537, 299–304. PDF

Rutkowska B., Szulc W., Stępień W. 2009. Znaczenie obornika jako źródła S i Mg we współczesnych systemach nawożenia. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 538, 201–206. PDF

Rutkowska B., Szulc W., Stępień W., Jobda J. 2009. Możliwości rolniczego wykorzystania zużytych podłoży po produkcji pieczarek. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 535, 349–356. PDF

Stępień W., Rutkowska B., Szulc W. 2009. Wpływ stosowania różnych nawozów potasowych na plony i jakość roślin. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 538, 251–256. PDF

Szwonek E., Włodarczyk T., Borkowska B., Stępień W., Kotowska U., Stępień T. 2009. Accents denitrification process as studied at fertilization trial with bluberry (Vaccinium corymbosum L.). International Scientific Conference, Vaccinium ssp. and less known small fruit: Challenges and risks. 6–9.X.2009, 22–25.

2010

Koziński B., Stępień W., Smolarz K. 2010. Wyniki badań nad wpływem cięcia odmładzającego na plonowanie borówki wysokiej. Uprawa borówki wysokiej. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Skierniewice, 19–27.

Łabętowicz J., Szymańska M., Stępień W. 2010. Przydatność gipsu do poprawy właściwości fizykochemicznych gleb lekkich. Roczniki Gleboznawcze, 61(4), 154–158. PDF

Rutkowska B., Szulc W., Bomze K., Felczyński K. 2010. Usefulness of different extraction solutions for determination of plant availability of heavy metals. Society of Ecological Chemistry and Engineering, 17(4–5), 483–489.

Rutkowska B., Szulc W., Twardowska A. 2010. Wpływ niezrównoważonego nawożenia na zmiany odczynu oraz zawartości glinu wymiennego w glebie lekkiej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 556, 923–928. PDF

Szulc W., Rutkowska B., Czopowicz A., Felczyński K. 2010. Wpływ monokultury żyta i zróżnicowanego nawożenia na zawartość metali ciężkich w profilu glebowym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 556, 995–1001. PDF